Please wait for Sarkar Misal
Sarkar Misal
  • Quick Bites
  • Near Khardeo Nagar Bus Stop, Khardeo Nagar, N G Acharya Marg, Dattaram Patil Wadi, Ghatla Village, Chembur, Mumbai
  • +91 9768063757
  • Self Pickup
  • 100% Vegetarian
  • Closed for delivery
MY CART (0)
SUB TOTAL : 0.00